huisreglement

Er zijn regels opgesteld om er zeker van te zijn dat het evenement veilig en gemoedelijk zal verlopen voor alle aanwezigen. Bij het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker automatisch akkoord met het regelement en aanvaard de consequenties bij overtreding.

Zero tolerance drugs Policy
Er is een zerotolerance beleid met betrekking tot drugs. Het is verboden om op het evenemententerrein drugs te gebruiken, verhandelen en te bezitten. Wanneer er bezit van drugs wordt geconstateerd bij een bezoeker zal de drugs in beslag worden genomen en de bezoeker de toegang tot het evenement worden ontzegd. Bij constatering van een hoeveelheid drugs boven het toegestane maximum, de norm is bezet van boven de 5 pillen en/of 5 gram, dan zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie. Bezoekers worden voorafgaand aan het evenement via social media & email en bij de ingang geïnformeerd over het zerotolerance drugsbeleid.Personen die zijn aangehouden en een hoeveelheid verboden middelen in bezit hebben onder de richtlijn (Beleidslijn drugs bij evenementen 2013, definitieve versie, vastgesteld in RJO van 14 februari) mogen het evenemententerrein na aanhouding betreden nadat ze door de bewaking gevisiteerd zijn. Personen die worden aangehouden voor drugsbezit en naar het politiebureau worden afgevoerd, mogen het terrein niet meer betreden.

Toegangsbewijs
Er kan alleen toegang tot het evenemententerrein worden verschaft indien men in het bezit is van een geldig toegangsbewijs. Geldige toegangsbewijzen kunnen worden verkregen op de website of via de social media kanalen van de organisatie. Eenmaal gekochte toegangsbewijzen kunnen niet worden teruggenomen. De organisatie adviseert dringend geen tickets via derden aan te schaffen. Na het verlaten van het evenemententerrein komt het recht op toegang tot het evenemententerrein te vervallen. Er worden geen stempels gegeven, tenzij anders vermeld. Bij constatering van onrechtmatigheden zoals, maar niet beperkt tot, (poging tot) gebruik van (valse) entreebewijzen en fraude met polsbandjes, wordt aangifte gedaan bij de politie.

Entree
Bij binnenkomst ontvang je met een geldig toegangsbewijs een beker of een glas, tenzij anders vermeld. Indien dit wel het geval is, is dit tevens je entreebewijs en jouw eigen beker of glas gedurende het evenement. De beker of het glas dien je bij je te houden om consumpties af te kunnen nemen op het evenemententerrein. In sommige gevallen is het mogelijk de beker of het glas van het evenemententerrein mee naar huis te nemen. Dit is afhankelijk per evenement. Bij de uitgang wordt duidelijk vermeld wat het geval is in deze situatie en tevens wordt dit via de website en social media kanalen van de organisatie gecommuniceerd. Je hebt geen recht op restitutie bij het eventueel inleveren van de beker of het glas.

Minimum leeftijd
Personen onder de 18 jaar worden niet toegelaten tot het evenemententerrein. Ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of een begeleidende meerderjarige (tenzij anders vermeld).

Legitimatie
Op verzoek van een veiligheidsmedewerkers dient men zich kunnen legitimeren. Indien men geen geldige legitimatie kan overhandigen, wordt de toegang ontzegd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan worden niet geaccepteerd.

Toegangscontrole / algemene controle
Indien een beveiligingsmedewerker vraagt je te mogen fouilleren, stem je hiermee in. Zo niet, wordt je de toegang tot het evenemententerrein geweigerd. Het is mogelijk, wanneer gewenst, het fouilleren te laten uitvoeren door iemand van hetzelfde geslacht. Gedurende het evenement mogen de beveiligingsmedewerkers je ten alle tijde vragen je te fouilleren, indien je hier niet mee instemt zal er vriendelijk gevraagd worden het evenemententerrein te verlaten. Instructies van beveiligingsmedewerkers dienen ten alle tijde gehoorzaamd te worden. Op deze manier houden we de veiligheid in acht gedurende het evenement voor allen aanwezigen.

Onder invloed
Het is niet toegestaan het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder dat er recht is op restitutie van het toegangsbewijs.

Verboden
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, eigen glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, vlaggen, stokken, paraplu’s, wandelstokken (medische krukken en hulpmiddelen uitgezonderd), (huis)dieren, spandoeken,  voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels en vervoersmiddelen.Bij twijfel kan er voorafgaand contact opgenomen worden met de organisatie.

Gebruik medicatie
Indien medicijngebruik nodig is op medische gronden zijn medicijnen toegestaan. De gebruiker dient in alle gevallen een door een arts ondertekende verklaring op naam te tonen aan de organisatie. Naast de verklaring moet tevens een legitimatiebewijs worden getoond.

Handel en verkoop
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden.

Promotionele activiteiten
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

Toiletten
Het is verboden om met meer dan met 1 persoon het toilet in te gaan. Urineren buiten de aanwezige faciliteiten is verboden. Overtreders zullen verwijderd worden van het evenemententerrein en overgedragen aan de politie.

Kleding
Het dragen van een voetbalshirt, (motor)clubhesjes en/of discriminerende kleding is niet toegestaan. Kleding zal buiten het terrein opgeslagen moeten worden.

Voorwerpen en objecten
Het is verboden om podia, tenten, bomen, bouwwerken, hekken of andere objecten op het evenemententerrein te beklimmen. Tevens is het niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenemententerrein mee te nemen.

Betaalsysteem
Er wordt op het evenement enkel gewerkt met een gesloten betaalsysteem. Dit houdt in dat er gewerkt wordt met tokens die gekocht worden tbv. het aanschaffen van consumpties. Of een Pin-Only systeem waarbij er bij elk verkooppunt direct betaald kan worden met vrijwel alle pinpassen en/of creditcards. Welk betaalsysteem gehanteerd wordt op het evenement, wordt voorafgaand aan het evenement via de website en social media kanalen van de organisatie gecommuniceerd.

Video, foto en geluidsopnamen
Iedereen die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming om gefilmd, gefotografeerd en opgenomen (audio) te worden. De organisatie gebruikt de opnames en foto’s voor promotionele doeleinden.

Fietsenstalling
Fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst te worden. Indien dit niet gehoorzaamd wordt, bestaat het risico dat de fiets verwijderd wordt door de organisatie of verkeersregelaars. Aanwijzingen van de verkeersregelaars dienen altijd gehoorzaamd te worden.

Geluidsniveau
De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele gehoorschade of vergelijkbare aandoeningen. De organisatie adviseert bij harde muziek oordoppen te dragen of rustigere/stillere plekken op het evenemententerrein op te zoeken.

Programma
Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. Indien er wijzigingen in het programma plaatsvinden is er geen restitutie op toegangsbewijzen mogelijk. De organisatie zal altijd de kwaliteit bewaren om passende vervanging te verzorgen voor eventuele uitgevallen artiesten. Dit zal altijd via website en social media kanalen van organisatie gecommuniceerd worden.

Eigen risico policy
Het betreden van het evenemententerrein is op eigen risico. Medewerkers, dienst nemende en vrijwilligers die werkzaam zijn voor of namens de organisatie, kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij enig letsel en/of schade aan objecten of ontastbare schade veroorzaakt door bezoekers van het evenement.

Andere relevante situaties
In situaties waar de regels niet voldoen, zal de organisatie over de te nemen maatregelen beslissen. Het besluit van de organisatie zal worden gerespecteerd en is bindend.  

NB.Wanneer en zodra de regels niet worden nageleefd, zal de toegang tot het evenementen terrein worden geweigerd zonder enige restitutie op toegangsbewijzen van het evenement. Zodra de toegang is geweigerd zul je direct van het evenementen terrein verwijderd worden.